ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите общи условия са изготвени от Ай Кеър ЕООД за регулиране на отношенията между Ай Кеър /www.iCare.bg/,наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяната от него услуга на информационно общество, наричана по-долу УСЛУГАТА.

ПОЛЗВАТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услугата.

Общите условия са неразделна част от договора за предоставяне на услугата. Влизат в сила от датата на публикуването им на уеб страницата на www.iCare.bg и имат действие спрямо всички ползватели, които към датата на влизане в сила на Общите условия са сключили договор за ползване на услугата.

При изменение на Общите условия, доставчикът е длъжен да уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

Всяко изменение на тези общи условия ще има действие за Ползвателя, след изричното му уведомяване от Доставчика и ако в 14 дневен срок не заяви , че ги отхвърля.

Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени между страните в общите условия не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат дейдствие спрямо него.

Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат измененията в общите условия от момента на използването след промяната им, без да е необходими изрично уведмоление от Доставчика.

Информираме Ви, че фирма Ай Кеър ООД е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни.  Фирма Ай Кеър ООД  поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
1.1. Информация на доставчика съгласно ЗЕТ и ЗЗП:

- Наименование на доставчика: Ай Кеър ЕООД

- Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел, ул. Костур 18, партер

- Адрес на упражняване на дейността:гр. София, ул.Одрин 74 партер офис 2

- Адрес за контакт: гр. София, ул.Одрин 74 партер офис 2

2. Комисия за защита на потребителите
- Адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02/980 25 24

- Уеб сайт: www.kzp.bg

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА
2.1. Видове услуги

2.1.1. Услугата Грижа за деца представлява услуга на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия и включва почасова грижа за деца до 12 г. възраст спрямо нуждите и изискванията, поставени от родителите, посредничество при наемане на помощници за целодневни грижи за деца, подробно описани в уеб сайта : www.iCare.bg

2.1.2. Услугата Грижа за възрастни хора представлява услуга на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия и включва почасова грижа за възрастни хора, като: посещение в дома на възрастния, покупки, почистване, четене на вестници, комуникация, които предварително се уточняват при възлагането на поръчката, подробно описани в уеб сайта : www.iCare.bg

2.1.3. Услугата Грижа за домашни любимци представлява услуга на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия и включва почасова грижа за домашни любимци, като хранене, разходка ( при нужда) , почистване, предварително уточнени при възлагане на поръчката, подробно описани в уеб сайта : www.iCare.bg.

2.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата съгласно общите условия и параметрите, обявени на страницата на Доставчика на страницата му в Интернет.

3. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от ползвателя съгласно избраната от него услуга и параметрите на договора. Параметрите на Услугата са на разположение на ползвателите на страницата на доставчика в Интернет.

3.2. Плащането към доставчика се извършва само по електронен път по един от следните начини:

- Плащане с visa, mastercard,

- Плащане по системата epay , paypal

- Плащане с банков превод

- В брой на място

3.3. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез изпращане на уведомителен email на възложителя /ползвателя/ на Услугата или чрез друго подходящо потвърждаване по електронен път.

4. ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ.
4.1. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.iCare.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

4.1.1. Договорът се сключва на български език.

4.1.2. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнения това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

4.1.3. След запознаване с общите условия Ползвателят извъшваонлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет , следвайки обявената в нея и в тези общи условия процедура.

4.1.4. С попълване на своите данни и задействането на бутоните „регистрация” , „приемам” или друго подобно изявление Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия, че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва без условие.

4.1.5. При извършване на регистрацията Ползвателят е длъжен да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира данните в регистрацията в случай на промяна.

4.1.6. Процесът на регистрация продължава чрез размяна на електронни съобщения между Доставчика и Ползвателя като:

- Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

- Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация.

След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

4.1.7. Договорът се счита за сключен от момента на завършване на регистрацията на Ползвателя при Доставчика.

4.1.8. В случай, че услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. На Ползвателят:

5.1.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и единствено по предназначение.

5.1.2. Да има познания за ползване на услугата.Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

5.1.3. Ползвателят се задължава да не използва Услугата в протировечие със законодателството, добрите търговски практики, нрави и обичаи.

5.1.4. Ползвателят носи пълна имуществена отговорност за верността и пълнотата на задължителната и предоставената на Доставчика информация,

5.1.5. Ползвателят е длъжен:

- да предостави материална база за извършване на услугата

- да посочи специфични нужди или условия във вдръзка с използване на избраната услуга. ако има такива при поръчката ( не носим отговорност при проблем, в случай, че не сме уведомени предварително).

5.1.6. Ползвателят е длъжен да заплати в срок избраната от него услуга.

5.2. На Доставчика:

5.2.1. Достъвчикът е длъжен да се грижи за осигуряване на условия за ползване на Услугата.

5.2.2. Доставчикът има право временно да ограничи, преустанови или прекрати използвавнето на услугата при:

- ако се установи, че част или цялата информация, предоставена оп ползвателя е неточна или невярна;

- при нарушения на задълженията;

- по искане на посочени в нормативен акт органи.

5.2.3. При всички случаи на ограничаване, временно преустановяване на ползването или прекратяване на ползването на услугата, Доставчикът е длъжен да уведоми Ползвателя за причините.

5.2.4. Доставчикът е длъжен да възстанови предоставянето на услугата веднага след отпадане на причината довела до нейното прекратяване или ограничаване.

5.2.5. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

5.2.6. Доставчикът има право по всяко време да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко обявено по време на регистрацията обстоятелство и лични данни.

7. Отговорности
7.1. Отговорност за неизпълнение

7.1.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с клаузите на договора и разпоредбите на действащото към момента на неизпълнение българско законодателство.

7.1.2. Доставчикът не носи отговорност пред ползвателя за:

- липса на умения от страна на ползвателя да използва Услугата;

- претенции на трети лица срещу Ползвателя при и по повод ползване на Услугата;

- използването на Услугата за незаконни цели или извършването на незаконни действия чрез Услугата;

- материални вреди и пропуснати ползи причинени на Ползвателя в резултат от ползването на Услугата, както и при невъзможност да ползва Услугата;

- временна или продължителна невъзможност за ползване на Услугата от Ползвателя, свързана с технически нарушения извън задълженията на Доставчика;

7.1.3. Доставчикът не носи отговорност завреди, причинени на трети лица при използване на Услугата от Ползвателя, както и при използване на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата;

7.1.4. При всички случаи на констатирани вреди Доставчикът не носи отговорност, ако вредите са нанесени при форсмажорни обстоятелства, в условия на крайна необходимост, както и с оглед защита на лица и имущество или предотвратяване на по-големи вреди.

7.1.5. Доставчикът не носи отговорност за действия на лицата-изпълнители извършени не във връзка или по повод на избраната от Ползвателя услуга. При наличие на съмнение за извършено от изпълнителя на услугата престъпление или друго неправомерно действие, ползвателят може да сезира компетентните органи. Доставчикът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно изпълнителите, направено по надлежния процесуален ред.

7.1.6. Доставчикът носи отговорност за причиняването на имуществени вреди само и единствено в случаите, при които вината на Изпълнителя на услугата бъде установена с влязла в сила присъда.

7.1.7. Изпълнителите на услугите носят лична отговорност при повредени вещи. Доставчикът ще предостави пълната информация за Домакинята при поискване от Ползвателя за предявяване на искане за възстановяване на щети.

7.1.8. Партньорите на Доставчика, управляващи онлайн плащанията не носят никаква отговорност за вреди, причинени при или по повод доставянето на услугата.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

8.1.1. С изтичане на срока за който е сключен;

8.1.2. По взаимно съгласие на страните;

8.1.3. Едностранно с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията от другата страна;

8.1.4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

9.2. За неуредените в този договор въпроси , свързани с изпълнението и тълкуването на отделните клаузи и целия договор се прилагат законите на Република България.

9.3. Страните ще полагат усилия за разрешаване на възникнали помежду им спорове относно приложението на договора чрез преговори и взаимни отстъпки, а при непостигане на съгласие споровете ще бъдат разрешавани от съдилищата в страната или Комисията за дащита на потребителите.