Общи условия

 

 

Настоящите общи условия са изготвени от Ай Кеър ООД, ЕИК 204264818, за регулиране на отношенията между Ай Кеър /www.iCare.bg/,наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяната от него услуга, наричана по-долу УСЛУГАТА.

ПОЛЗВАТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услугата.

Общите условия са неразделна част от договора за предоставяне на услугата. Те влизат в сила от датата на публикуването им на уеб страницата на www.iCare.bg и имат действие спрямо всички Ползватели,.

При изменение на Общите условия, доставчикът е длъжен да уведоми по подходящ начин – чрез електронна поща или по телефона, всички Ползватели на услугата.

Всяко изменение на тези общи условия ще има действие за Ползвателя, след изричното му уведомяване от Доставчика и ако в 14-дневен срок не заяви, че ги отхвърля.

Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени между страните в общите условия, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни.  Фирма Ай Кеър ООД  поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  1.1. Информация на доставчика съгласно ЗЕТ и ЗЗП:

– Наименование на доставчика: Ай Кеър ООД, ЕИК 204264818

– Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел, ул. Костур 18, партер

– Адрес за контакт: гр. София, бул. Рожен 41, сграда 1

 1. Комисия за защита на потребителите
  – Адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02/980 25 24

– Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА
  2.1. Видове услуги

2.1.1. Услугата Почистване на офиси и административни сгради представялва услуга на информационно общество по смисъла на Закона за електронна търговия и включва еднократно и абонаментно почистване на офиси, административни сгради и търговски площи; основно почистване (дълбоко почистване на бизнес сгради, офис площи, машинно почистване на твърди подови настилки, основно измиване и дезинфекция на санитарни помещения, детайлно обезпрашаване); почистване след ремонт, измиване на прозорци, дограма, витрини; пране на меки подови настилки, пране на мека мебел; машинно измиване на подови настилки; фасадно измиване на сгради. Услугите, подробно описани в уеб сайта www.icare.bg се уточняват предварително при възлагане на поръчката.  

2.1.2. Услугата Индустриално почистване представялва услуга на информационно общество по смисъла на Закона за електронна търговия и включва основно, еднократно и абонаментно почистване на заводи, производствени и складови площи; машинно почистване и обезмасляване на подове; вътрешно и външно височинно почистване на сгради; измиване на панели и стъклени фасади, вътрешно височинно почистване на тръби и въздуховоди

2.1.3. Професионални ДДД услуги представялват услуги на информационно общество по смисъла на Закона за електронна търговия и включват дезинфекция, дезинсекция и дератизация на индустриални, търговски и административни площи. 2.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата съгласно общите условия и параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет или описани в договор за предоставяне на услугата, подписан между Доставчика и Ползвателя на услугата .

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ
  3.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от ползвателя съгласно избраната от него услуга и параметрите на договора. Параметрите на Услугата са на разположение на ползвателите на страницата на доставчика в Интернет.

3.2. Плащането към доставчика се извършва по един от следните начини:

– Плащане с банков превод

– В брой, на място

3.3. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез изпращане на уведомителен email на Ползвателя на Услугата или чрез друго подходящо потвърждаване по електронен път.

 

 1. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  4.1. На Ползвателя:

4.1.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и единствено по предназначение.

4.1.2.  Ползвателят може да осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

4.1.3. Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие със законодателството, добрите търговски практики, нрави и обичаи.

4.1.4. Ползвателят носи пълна имуществена отговорност за верността и пълнотата на задължителната и предоставената на Доставчика информация,

4.1.5. Ползвателят е длъжен:

– да предостави материална база за извършване на услугата

– да посочи специфични нужди или условия във връзка с използване на избраната услуга, ако има такива при поръчката (не носим отговорност при проблем, в случай, че не сме уведомени предварително).

4.1.6. Ползвателят е длъжен да заплати в срок избраната от него услуга. Срокът за заплащане на услугата е упоменат предварително в предоставената оферта и/или  фактура

4.2. На Доставчика:

4.2.1. Доставчикът е длъжен да се грижи за осигуряване на условия за ползване на Услугата.

4.2.2. Доставчикът има право временно да ограничи, преустанови или прекрати използването на услугата:

– ако се установи, че част или цялата информация, предоставена от Ползвателя е неточна или невярна;

– при нарушения на задълженията на Ползвателя;

– по искане на посочени в нормативен акт органи.

4.2.3. При всички случаи на ограничаване, временно преустановяване на ползването или прекратяване на ползването на услугата, Доставчикът е длъжен да уведоми Ползвателя за причините.

4.2.4. Доставчикът е длъжен да възстанови предоставянето на услугата веднага след отпадане на причината довела до нейното прекратяване или ограничаване и след съгласието на Ползвателя.

4.2.5. В случай на ограничаване, временно преустановяване или прекратяване на ползването на Услугата поради причини, независещи от Ползвателя, той има право да прекрати договора..

4.2.6. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

4.2.7. Доставчикът има право по всяко време да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко обявено по време на регистрацията обстоятелство и лични данни.

 1. 5. Отговорности
  5.1. Отговорност за неизпълнение

5.1.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с клаузите на договора и разпоредбите на действащото към момента на неизпълнението българско законодателство.

5.1.2. Доставчикът не носи отговорност пред ползвателя за:

– липса на умения от страна на ползвателя да използва Услугата;

– претенции на трети лица срещу Ползвателя при и по повод ползване на Услугата;

– използването на Услугата за незаконни цели или извършването на незаконни действия чрез Услугата;

 

– временна или продължителна невъзможност за ползване на Услугата от Ползвателя, свързана с технически нарушения извън задълженията на Доставчика;

5.1.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица при използване на Услугата, както и при използване на Услугата от Ползвателя за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия от Ползвателя чрез Услугата;

5.1.4. При всички случаи на констатирани вреди Доставчикът не носи отговорност, ако вредите са нанесени при форсмажорни обстоятелства, в условия на крайна необходимост, както и с оглед защита на лица и имущество или предотвратяване на по-големи вреди.

5.1.5. Доставчикът не носи отговорност за действия на лицата-изпълнители извършени не във връзка или по повод на избраната от Ползвателя услуга. При наличие на съмнение за извършено от изпълнителя на услугата престъпление или друго неправомерно действие, Ползвателят може да сезира компетентните органи. Доставчикът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно изпълнителите, направено по надлежния процесуален ред.

5.1.6. Доставчикът не носи имуществена отговорност за причинени на Ползвателя имуществени щети в резултат от неумишлени действия на негови служители при изпълнение на работата.                 

Възникналите щети се констатират с двустранен протокол. В случай, че някоя от страните има претенции, спорът се решава по споразумение, а при невъзможност от постигане на такова – по съдебен  ред.

 

5.1.7. Изпълнителите на услугите носят лична отговорност при повредени вещи. Доставчикът ще предостави пълната информация за изпълнителите при поискване от Ползвателя за предявяване на искане за възстановяване на щети.

 

 1. 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  6.1. Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

6.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отделните клаузи и целия договор се прилагат законите на Република България.

6.3. Страните ще полагат усилия за разрешаване на възникнали помежду им спорове относно приложението на договора чрез преговори и взаимни отстъпки, а при непостигане на съгласие споровете ще бъдат разрешавани от съдилищата в страната или Комисията за защита на потребителите.